Verkoopsvoorwaarden

  • De facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum.
  • Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12 % per jaar.
  • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende acht dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. K
  • Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk gebeuren binnen 7 dagen na levering of dienstverrichting.
  • De geleverde goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de koopsom.
  • In geval van betwisting zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Turnhout.

Wij gaan bewust om met de gegevens die je ons ter beschikking stelt. Lees er meer over.

Tielen

Hove