Algemene verkoopsvoorwaarden

  • De facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum.
  • Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12 % per jaar.
  • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende acht dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. K
  • lachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk gebeuren binnen 7 dagen na levering of dienstverrichting.
  • De geleverde goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de koopsom.
  • In geval van betwisting zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Turnhout.